Ochrana osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate súhlas zasielať vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o štandardoch a podmienkach, pod ktorými Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi webových stránok vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou Softvér vrátane Softvérov a Softvérov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o našich postupoch zberu informácií a o spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže čas od času meniť, preto si prosím pravidelne prečítajte tieto informácie.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér zvyčajne prijíma špecifické údaje o návštevníkoch svojich webových stránok iba vtedy, keď sa tieto informácie poskytnú dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, kúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria žiadosť o podporu zákazníkov, poskytnú informácie o životopise pre príležitosti zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto činností si vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad pri nákupe, platbe za služby kreditnou kartou, odoslaní životopisu alebo požiadavke na určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie spoločnosti The Software prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby The Software používal tieto informácie na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať, aby spoločnosť The Software nepoužívala vaše informácie, a to zaslaním e-mailu na adresu: [email protected], avšak spoločnosť The Software si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, zaslať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách spoločnosti The Software. Ak nenavrhneme žiadne pokyny, The Software môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na to, aby sme vás informovali o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných rodinou spoločností The Software, autorizovanými agentmi spoločnosti The Software a poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými spoločnosť The Software spolupracuje a ktorých ponuka by vás mohla zaujímať. The Software však nebude predávať ani obchodovať so vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ nám nebude poverené alebo sme na to právne povinní, alebo ak hrozí okamžité fyzické ohrozenie návštevníka alebo iných osôb. Na týchto stránkach spoločnosti The Software, na ktorých môžete dobrovoľne poskytnúť spoločnosti The Software informácie o platobnej karte alebo iné objednávacie informácie prostredníctvom webu, spoločnosť The Software chráni a zabezpečuje tieto informácie pomocou bežných bezpečnostných a šifrovacích protokolov založených na webe, ako napríklad protokol Secure Socket Layer (SSL) a protokol Secure Electronic Transaction (SET). Na týchto stránkach, kde dobrovoľne poskytnete akékoľvek spätnú väzbu, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, myšlienky alebo podobné, spoločnosť The Software bude zaobchádzať s touto časťou informácií ako s nezvýhodňujúcimi a neproprietárnymi a okrem prípadov, ktoré sú v rozpore s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, spoločnosť The Software nepreberá žiadnu povinnosť chrániť tieto informácie pred zverejnením.

Príklady uvedené v týchto materiáloch nemožno chápať ako záruku alebo záruku ziskov. Potenciál na dosiahnutie ziskov závisí výlučne od osoby, ktorá používa náš produkt, myšlienky, techniky a úsilie, ktoré sa vynaložili. My to neposudzujeme ako „získajte bohatý plán“, ani by ste to mali tak chápať.

B. Nehodnotiteľné (generické) informácie o identite osoby:

Všeobecne platí, že softvér automaticky zhromažďuje niekoľko generických informácií. Generické informácie neodhaľujú identitu návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéej vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky spoločnosti The Software. Spoločnosť The Software tieto informácie zhromažďuje za účelom určovania zákazníckej podpory a potrieb webových stránok. Na dosiahnutie tohto cieľa používame určité technológie, vrátane „cookie“ (technológie, ktorá môže byť použitá na poskytnutie návštevníkovi na mieru šité informácie o službách spoločnosti The Software). Spoločnosť The Software nekombinuje tieto informácie zozbierané týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás informoval o prijatí súboru cookie a mohli ste odmietnuť jeho použitie.

C. Váš hostingový webový server Software, informačný nástenný priestor, fórum prípojky Stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte v verejnom priestore, vrátane každého informačného nástenného priestoru, chatovacej miestnosti alebo webovej stránky, ktoré pre vás môže Software hostovať ako súčasť jeho poskytovaných služieb, sú dostupné pre kohokoľvek iného, kto navštívi tento priestor. Software nemôže zabezpečiť žiadne informácie, ktoré odhalíte na týchto miestach. Okrem toho, stránky Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nesúvisiacim so Softverom. Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete odhaliť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek tomu a v súlade s platnými zákonmi, Software (i) plne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Software) alebo predpokladaných nezákonných činností akéhokoľvek používateľa služby a (ii) prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom uskutočňovania takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť od Softvéru vyžadované zverejnenie osobne identifikovateľných informácií. Okrem toho sa Software môže rozhodnúť monitorovať oblasti komunikácie akejkoľvek povahy (i) na splnenie akéhokoľvek zákona, nariadenia alebo požiadavky vlády, (ii) ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku Softvéru, alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. Súvisiac so potenciálnou predajom alebo prevodom akéhokoľvek zo svojich podielov v Software a stránkach Softvéru a iných stránkach vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzujúc sa na meno, adresné informácie a iné informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá (i) zameriava svoje podnikanie na komunikačné produkty alebo služby, (ii) súhlasí so stavaním sa nástupcom záujmu Softvéru s ohľadom na udržiavanie a ochranu informácií zberných a spravovaných Softvérom a (iii) súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.