Podmienky používania softvéru – DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI

Ďakujeme vám, že navštívite webovú stránku (ďalej len “webová stránka”), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len “webová stránka”). Webová stránka je internetovým majetkom spoločnosti TheSoftware (ďalej len “TheSoftware,” “my” a “nás”). Súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej stránky TheSoftware (ďalej len “Podmienky používania”), v plnom rozsahu, keď: (a) pristupujete na webovú stránku; (b) zaregistrujete sa na newslettri alebo sa prihlásite na zoznam adresátov alebo požiadate o informácie prostredníctvom webovej stránky (ďalej len “Služby prihláseného používateľa”); (c) zaregistrujete sa na účasť na promóciách, súťažiach a/alebo žreboch, ktoré sú od času k času ponúkané spoločnosťou TheSoftware (ďalej len “Súťaž”); (d) pristúpite, alebo sa pokúsite pristúpiť, k partnerskému programu alebo inému členskému združeniu, ktoré sa nachádza na webovej stránke (ďalej len “Služby pre členov”); a/alebo (e) objednáte si produkt a/alebo službu prostredníctvom webovej stránky (ďalej len “Služby dodávateľa a spolu so Službami pre prihlásených používateľov a Službami pre členov, “Služby”). Súkromná politika spoločnosti TheSoftware (ďalej len “Súkromná politika”), oficiálne pravidlá týkajúce sa každej Súťaže, Kúpna zmluva(/y) spoločnosti TheSoftware (ďalej len “Kúpna zmluva”), Zmluva(/y) o členstve spoločnosti TheSoftware (ďalej len “Zmluva o členstve”), ako aj akékoľvek iné prevádzkové pravidlá, politiky, cenníky a ďalšie doplnkové podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť od času k času zverejnené, sa výslovne začlenením odkazujú sem (spolu “Zmluva”). Prosím, starostlivo preskúmajte kompletné podmienky Zmluvy. Ak súhlasíte s celou Zmluvou, nemáte povolenie používať Služby a/alebo webové stránky žiadnym spôsobom alebo formou.

Spoločnosť TheSoftware VÝSLOVNE ZAKAZUJE PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU A/ALI SLUŽBY KDOKOĽVEK, KTO JE POD ROZSAH ZÁKONA O OCHRANE SÚKROMIA DETÍ ONLINE Z ROKU 1998, AKO JE UPRAVENÝ (“COPPA”). Spoločnosť TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ZAKÁZAŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/ALI WEBOVEJ STRÁNKE KDOKOĽVEK, PODĽA SVOJHO VÝLUČNÉHO UVÁŽENIA.

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a podmienkami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Zmluva predstavuje jedinú a iba dohodu medzi vami a TheSoftware týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a ruší všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Zmluvu môžeme podľa vlastného uváženia čas od času zmeniť bez špecifickej výzvy vám. Najnovšia zmluva bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste si pred použitím webovej stránky zmluvu preštudovať. Uvedením ďalšieho používania webovej stránky a/alebo služieb vyhlasujete, že budete dodržiavať všetky podmienky uvedené v Zmluve platné v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné len pre fyzické osoby, ktoré môžu uzatvárať záväzné zmluvy podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na použitie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať na webovú stránku a/alebo služby.

POPIS SLUŽIEB

Predplatné služby

Podľa podmienok Zmluvy sa môžete zaregistrovať na webovú stránku a po získaní schválenia od spoločnosti TheSoftware môžete za platenie alebo bezplatne získať predplatné služby. Predplatné služby vám poskytnú obsah e-mailov, textu a iné materiály (“Obsah predplatného”), ktoré súvisia s online marketingom poskytovaným spoločnosťou TheSoftware a jej partnermi tretích strán (“Poskytovateľom tretích strán”). Ak chcete ukončiť príjem obsahu predplatného, jednoducho nám napíšte e-mail na [email protected]. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré sú poskytované spoločnosťou TheSoftware a poskytovateľmi tretích strán, a nemusia byť nevyhnutne spoľahlivé. Pri používaní obsahu predplatného a/alebo predplatných služieb choďte opatrne, použite zdravý rozum a dodržujte bezpečnostné opatrenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne povinnosti ani nezodpovedá za žiadne právne dôsledky súvisiace s takýmto obsahom predplatného. Spoločnosť TheSoftware nezaručuje ani neposkytuje žiadne tvrdenia o presnosti, úplnosti alebo vhodnosti obsahu predplatného dostupného v rámci predplatných služieb.

Služby členstva

Podľa podmienok Zmluvy o členstve a Zmluvy o členstve môžete po zaregistrovaní na webovej stránke a súhlasu so Zmluvou o členstve a získaní schválenia od spoločnosti TheSoftware za platenie alebo bezplatne získať členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré ponúka spoločnosť MTS Advertise OU. Pre získanie kópie Zmluvy o členstve navštívte webovú stránku konkrétneho členstva. Členské programy spoločnosti TheSoftware vám umožnia prístup k obsahu, textu a iným materiálom (“Obsah člena” a spolu s Obsahom predplatného “Obsah”) poskytovaným spoločnosťou TheSoftware a určitými poskytovateľmi tretích strán, ktoré majú za cieľ pomôcť členom v ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a ďalšie materiály, ktoré sú poskytované spoločnosťou TheSoftware poskytovateľmi tretích strán a nemusia byť nevyhnutne spoľahlivé.

Poskytovateľské služby

Vyplňovaním príslušných formulárov objednávkového formulára môžete získať alebo sa snažiť získať určité výrobky a / alebo služby zo stránky. Výrobky a / alebo služby uvádzané na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán. Softvér nezastupuje ani neskladuje, že popisy takýchto predmetov sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je zodpovedný ani nijako zodpovedný za vašu neschopnosť získať výrobky a / alebo služby zo stránok alebo za akýkoľvek spor so predajcom produktu, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nenesie zodpovednosť voči vám alebo tretej strane za akékoľvek nároky súvisiace s akýmikoľvek ponukami výrobkov a / alebo služieb ponúkanými na stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte uviesť v súvislosti s registráciou pre služby, môžu zahŕňať, bez obmedzenia, niektoré alebo všetky z nasledujúcich: (a) Vaše plné meno; (b) názov spoločnosti; (c) emailovú adresu; (d) adresu pre zasielanie (a fakturačnú adresu, ak je iná); (e) domáce telefónne číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte; a / alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované v príslušnom registračnom formulári („údaje o registrácii služieb“).

Pokial nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky dostupné na stránke, ktoré rozširujú alebo inak zlepšujú aktuálne funkcie stránky, podliehajú dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je zodpovedný ani nijako zodpovedný za vašu neschopnosť používať a / alebo kvalifikovať sa pre služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je zodpovedný voči vám alebo tretej strane za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo ukončenie akýchkoľvek služieb alebo iného produktu.

SÚŤAŽE

Od času k času ponúka TheSoftware propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom pre súťaž a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže sa môžete prihlásiť na šancu vyhrať propagovné ceny, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom každej súťaže. Ak sa chcete zapojiť do súťaží uvedených na webových stránkach, najprv musíte úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrácii na súťaž.

POVOLENIE K LICENCII

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, nezlučiteľnú, odnímateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. TheSoftware môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť túto licenciu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné využitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nemôže reprodukovať žiadnou formou alebo byť zahrnutá do žiadneho informačného systému elektronického alebo mechanického získavania informácií. Nemožno používať, kopírovať, napodobniť, klonovať, prenajímať, poskytovať alebo meniť webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa Webových stránok, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu zo Stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb automatizovanými prostriedkami alebo akoukoľvek inou formou ťaženia alebo extrakcie údajov s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu od TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály, ktoré sú zobrazené prostredníctvom Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb.

HYPERLINOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUBRANDOVANIE, “FRAMING” ALEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nie ste výslovne poverení firmou TheSoftware, nikto nemôže vytvoriť hypertextový odkaz na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na, logotypy, ochranné známky, značku alebo autorský materiál), pre svoje webové stránky alebo webový priestor z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané “framing” Webovej stránky a/alebo referencovanie Uniform Resource Locator (“URL”) Webovej stránky v akýchkoľvek obchodných alebo neobchodných médiách bez predchádzajúceho, výslovného a písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware. Výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so Stránkou na odstránení alebo ukončení, na príslušných miestach, akéhokoľvek takého obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že budete zodpovední za akékoľvek škody s tým súvisiace.

UPRAVUJEME, MAŽEME A UPRAVUJEME

Vrúcne si vyhradzujeme právo upravovať a/alebo mazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah, ktorý sa zobrazuje na webovej stránke.

ODPOVEĎ

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE DOSTAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MÔŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU VÁM POSKYTUJEME NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“ A „NA ZÁKLADE DOSTUPNOSTI“ A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVKY AJ NEVÝSLOVKY, SÚ ODŠKODNIM NĀJVÄČŠÍM ROZSAHU, KTO LONG BEŽNÝ V ZODPOVEDAJÚCEM APLICATEĽNOM ZÁKONE (VRÁTANE, ALE NIE OBMEZENÉ NA ZÁRUKU OBCHODNOSTI, NEPORUŠENIA INTELEKTUÁLNEHO MAJETKU A/LEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL). PRIČOM, ALE NIE AKO OBMEDZENIE TOHO, TheSoftware NEPREKLADÁ ŽE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE DOSTAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MÔŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY;

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Návštevníci si sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware nenesie zodpovednosť za to, že takéto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov vrátane, ale nie výlučne, vírusov a červov.

OBMEDZENIE ODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE Spoločnosť TheSoftware NEBUDE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VÁM ANI AKÉMKOĽVEK TRETIEMU OSOBE ZA PRIAME, NÁPADNÉ, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, DÔSLEDKOVÉ A / ALEBO UKÁŽKOVÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ŠKODY NA STRATE ZISKU, DOBROVOLENE, POUŽÍVANIE, ÚDAJE ALEBO INÉ NEMATERIÁLNE STRATY (AK IBA Spoločnosť TheSoftware bola VAROVALA O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD), V PLNEJ ROZHODNUTÝ SÚDNYMI PREDPISMI: (A) POUŽÍVANIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA STRÁNOK, SLUŽIEB, KONTOV, OBSAHU, KTORÝ MOŽETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETIÍ OSÔB A / ALEBO AKÝKOĽVEK INÝCH VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SI MÔŽETE APLIKOVAŤ CEZ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA NÁKUP NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ODBERNÝCH OD, ALEBO TRANSAKCIE ZAPOJENÉ DO CEZ STRÁNKU; (C) NENAPLNENIE PODMIENOK PRE SÚŤAŽE, SLUŽBY ALEBO VÝROBKOV TRETIÍCH OSÔB OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETIÍCH OSÔB ALEBO AKÉHOKOĽVEK NÁSLEDNÉHO ODMIETNUTIA VÝROBKOV TRETIÍCH OSÔB OD ROVNAKEJ OSOBY;

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že odškodníte a udržíte TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a pobočiek, ako aj každého z ich príslušných členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcovov, spolubrandových partnerov, bez úhony a proti akýmkoľvek a všetkým nárokom, výdavkom (vrátane primeranej odmeny pre advokátov), škodám, súdom, nákladom, požiadavkám a/alebo súdom, ktorékoľvek tretej strany, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s (a) vaším používaním Webovej stránky, Služieb, Obsahu a/alebo účasťou v akejkoľvek súťaži; (b) vašim porušením Zmluvy; a/alebo (c) vaším porušením práv iných jednotlivcov a/alebo subjektov. Ustanovenia tohto odseku slúžia na ochranu TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a/alebo pobočiek, ako aj každého z ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenčných z titulu akcii, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo tieto ustanovenia samostatne uplatňovať a vymáhať vo vzťahu k vám priamo.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás odkazovať na ne vrátane, ale nie výlučne, tých vlastnených a prevádzkovaných tretími poskytovateľmi. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, súhlasíte, že TheSoftware nenesie zodpovednosť za dostupnosť takýchto webových stránok tretích strán a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za akékoľvek podmienky a ustanovenia, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na týchto webových stránkach tretích strán alebo zdrojoch, ani za akékoľvek škody a/alebo straty, ktoré z toho vyplývajú.

ZÁSOBY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOVI

Používanie Webovej stránky a všetky komentáre, pripomienky, informácie a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom Webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našej Zásade ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používanie všetkých informácií týkajúcich sa vášho používania Webovej stránky a všetkých ostatných identifikovateľných osobných údajov poskytnutých vami v súlade s ustanoveniami našej Zásady ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našej Zásady ochrany osobných údajov kliknite Sem.

Akákoľvek snaha jednotlivca, či už zákazníka spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, pohrať sa s prevádzkou webovej stránky, vandalizovať a/alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware voči každému takémuto jednotlivcovi alebo subjektu, v súlade s platnými právnymi predpismi a spravodlivosťou, bude dôsledne podnikať všetky zákonné prostriedky.

VÝBER ZÁKONA/MIESTA RIADENIA

Akékoľvek spory vyplývajúce z dohody alebo súvisiace s ňou sa riadia a výkladujú podľa práva Estónska (bez ohľadu na zásady konfliktu zákonov). Akýkoľvek udelený rozsudok bude konečný a záväzný pre strany a môže byť vydaný v akomkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. Nič tu nesmie byť výkladom pre zamedzenie ktorejkoľvek zo strán, aby žiadala injunktívne záruky za účelom ochrany svojich práv v očakávaní výsledku v arbitráži. Na všetok dovolený rozsah vám súhlasím s tým, že nebudete podávať, zapájať sa ani účastniť sa žiadneho súdneho konania triednej žaloby, pokiaľ ide o akýkoľvek nárok, spor alebo kontroverziu, ktorú by ste mali voči TheSoftware a jeho zástupcom, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, materským spoločnostiam, agentúram a ich členom, úradníkom, riaditeľom, zamestnancom a zástupcom. Súhlasím s udelením injunktívnej záruky na zastavenie žaloby alebo na odstránenie vás ako účastníka žaloby.