De software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES DIT ALSJEBLIEFT

Bedankt voor het bezoeken van de website (de ‘Website’) waarop je de link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Website’) hebt gevonden. De Website is een interneteigendom van TheSoftware (hierna collectief aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). Je stemt ermee in om gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) in hun geheel wanneer je: (a) toegang krijgt tot de Website; (b) je registreert voor een nieuwsbrief of je abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Abonnementsservices’); (c) je registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of sweepstakes die van tijd tot tijd door TheSoftware worden aangeboden (hierna ‘Wedstrijd’ genoemd); (d) lid wordt of probeert lid te worden van een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (‘Lidmaatschapsservices’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersservices, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Services’). HetPrivacybeleid van TheSoftware (‘Privacybeleid’), de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Koopovereenkomst(en) (‘Koopovereenkomst’), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere exploitatieregels, beleidsmaatregelen, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk vermeld. (samen het ‘Akkoord’). Lees de volledige voorwaarden van het Akkoord zorgvuldig door. Als je niet akkoord gaat met het Akkoord in zijn geheel, ben je niet gemachtigd om de Services en/of Website op welke manier dan ook te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF SERVICES VOOR ELKE INDIVIDU DIE WORDT GEDENKT DOOR DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT VAN 1998, GEWIJZIGD (DE ‘COPPA’). TheSoftware BEHOUDE ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE SERVICES EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELKE INDIVIDU, NAAR EIGEN OORDEEL, UITSLUITEND.

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsservices

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst, door u te registreren op de website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of kosteloos de Abonnementsservices verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsservices zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing, aangeboden door TheSoftware en haar partners van derden (“Derde Partij Providers”). Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stopzetten, stuurt u gewoon een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden geleverd door TheSoftware en Derde Partij Providers, waar niet noodzakelijk op vertrouwd moet worden. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en zorg voor uw veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsservices. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheden op zich neemt met betrekking tot dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsservices.

Lidmaatschapsservices

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door u te registreren op de website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of kosteloos een lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Adverteer OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u de website van het specifieke lidmaatschap bezoeken. De lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) die worden geleverd door TheSoftware en bepaalde Derde Partij Providers, met als doel leden te ondersteunen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden geleverd door TheSoftware en Derde Partij Providers, waar niet noodzakelijk op vertrouwd moet worden.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks door de fabrikanten of distributeurs van derden worden verstrekt. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is voor enige vordering in verband met de aangeboden producten en/of diensten op de Website.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de Diensten kan onder andere de volgende zijn: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis-telefoonnummer; (f) werk-telefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardinformatie; en/of (i) alle andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Gegevens voor dienstregistratie”).

Tenzij expliciet anders vermeld, is elk toekomstig aanbod dat op de Website aan u wordt aangeboden en de huidige functies van de Website vergroot of anderszins verbetert, onderhevig aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of te kwalificeren. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten of andere producten.

WEDSTRIJDEN

Af en toe biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere prijzen aan via wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels voor elke wedstrijd, kun je kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden getoond, moet je eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. Je stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige registratiegegevens voor de wedstrijd te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, content en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. Je mag de website en de content op één computer gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, de content, de wedstrijden en/of de diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. Je mag de website, de content, de wedstrijden en/of de diensten, of een gedeelte daarvan, niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is strikt verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevenswinning om een collectie, compilatie, database of directory te maken of compileren, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, MEDE-MERKENSCHAP, “FRAMING” EN/OF VERWIJZING NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknaam of auteursrechtelijk materiaal), op hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het strikt verboden om de Website in te kaderen en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud op de website te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP BASIS VAN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN VOLLEDIG AFGEWEZEN IN DE MATE DAT TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEN ENKELE GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDDAMAGES, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK INDIEN TheSoftware OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING IS GEWEZEN), VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET VOOR: (A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT TE GEBRUIKEN; (B) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE RESULTEEREN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR INTERACTIE MET DE WEBSITE; (C) HET NIET KUNNEN DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS, OF ENIG LATER WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN DIEZELFDE PARTIJEN;

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of uitspraken van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens zichzelf af te dwingen en te handhaven.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetsites en/of bronnen bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in met het feit dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien onderschrijft TheSoftware dergelijke websites van derden niet en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden, of voor enige daaruit voortvloeiende schade en/of verliezen.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de Website indient, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, klik hier a.u.b.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, te vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk individu of elke entiteit die fouten maakt, tot het uiterste toegestaan ​​door de wet en in overeenstemming met billijkheid.

KEUZE VAN WET/VENUE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Estland (zonder inachtneming van conflicterende wettelijke bepalingen). Elke uitgesproken beslissing zal bindend en bindend zijn voor de partijen en daarover kan een vonnis worden ingeschreven in elke bevoegde rechtbank. Niets hierin zal worden uitgelegd als het verhinderen van een partij om voorlopige voorzieningen te zoeken ter bescherming van haar rechten in afwachting van een beslissing in een arbitrageprocedure. Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtsvordering zult instellen, aansluiten of deelnemen aan een collectieve rechtsvordering met betrekking tot een claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen TheSoftware en elk van hun juridische vertegenwoordigers, filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in dat voorlopige voorzieningen worden getroffen om dergelijke rechtsvordering te stoppen of om u te verwijderen als deelnemer aan de rechtszaak.