WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej (dalej: „Strona”), na której znalazłeś(-aś) link do niniejszych Warunków Użytkowania („Strona”). Strona jest własnością internetową TheSoftware (dalej łącznie określanym(-ą) jako „TheSoftware”, „my” i „nas”). Wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Użytkowania Strony TheSoftware („Warunki Użytkowania”) w całości, w następujących przypadkach: (a) korzystasz ze Strony; (b) rejestrujesz się na newsletter lub subskrybujesz listę mailingową lub żądasz informacji za pośrednictwem Strony („Usługi Subskrypcji”); (c) rejestrujesz się w celu udziału w promocjach, konkursach i/lub loteriach organizowanych przez TheSoftware okazjonalnie (dalej: „Konkurs”); (d) dołączasz lub próbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innego programu członkostwa, który jest prezentowany na Stronie („Usługi Członkostwa”); i/lub (e) zamawiasz produkt lub/usługę za pośrednictwem Strony („Usługi Dostawcy, a wraz z Usługami Subskrypcji i Usługami Członkostwa „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka Prywatności”), Oficjalne Regulacje Konkursu obowiązujące dla każdego Konkursu, Umowy Zakupu TheSoftware („Umowa Zakupu”), Umowy Członkostwa TheSoftware („Umowa Członkostwa”), jak również wszelkie inne reguły, zasady, harmonogramy cenowe i inne uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być okresowo publikowane, są wyraźnie włączone przez odniesienie (dalej łącznie jako „Umowa”). Proszę dokładnie zapoznać się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie masz upoważnienia do korzystania z Usług i/lub Strony w żadnym sposób czy formie.

TheSoftware WYRAŹNIE ZABRANIA DOSTĘPU DO STRONY I/ALBO USŁUG OSOBOM OBJĘTYM AMERYKAŃSKIM AKTEM OCHRONY PRYWATNOŚCI DZIECI Z INTERNETU Z 1998 ROKU Z ZMIANAMI („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZABRANIA DOSTĘPU DO USŁUG I/ALBO STRONY DOWOLNEJ OSOBIE, ZA SWOJĄ WYŁĄCZNĄ DISKRECJĄ.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyny i całkowity dokument prawnie wiążący Cię i TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Cię. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie i powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązujących w tym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz poniżej osiemnastu (18) lat, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Pod warunkiem przestrzegania postanowień Umowy, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej i otrzymaniu akceptacji od TheSoftware możesz uzyskać lub próbować uzyskać za opłatą lub bez opłaty usługi subskrypcyjne. Usługi subskrypcyjne umożliwiają otrzymywanie treści e-mail, tekstu i innych materiałów („Treści subskrypcyjnych”) dotyczących marketingu internetowego świadczonych przez TheSoftware oraz jego partnerów zewnętrznych („Dostawców zewnętrznych”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Treści subskrypcyjnych, po prostu wyślij do nas e-mail na adres [email protected]. Treści subskrypcyjne zawierają komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców zewnętrznych i niekoniecznie należy na nich polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Treści subskrypcyjnych i/lub Usług subskrypcyjnych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków i nie ponosi żadnych odpowiedzialności w związku z takimi Treściami subskrypcyjnymi. TheSoftware nie stwierdza ani nie gwarantuje, że Treści subskrypcyjne udostępniane w ramach Usług subskrypcyjnych są dokładne, kompletne lub odpowiednie.

Usługi członkowskie

Pod warunkiem przestrzegania postanowień Umowy oraz Umowy Członkowskiej, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, wyrażeniu zgody na Umowę Członkowską oraz otrzymaniu akceptacji od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać za opłatą lub bez opłaty członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię Umowy Członkowskiej, odwiedź stronę internetową konkretnego programu członkowskiego. Programy członkowskie TheSoftware umożliwią dostęp do treści, tekstu i innych materiałów („Treści członkowskich” i wraz z Treściami subskrypcyjnymi, „Treścią”) dostarczanych przez TheSoftware i pewnych Dostawców zewnętrznych, zaprojektowanych w celu pomocy Członkom w ich przedsięwzięciach dotyczących marketingu internetowego. Treści członkowskie zawierają komentarze, opinie oraz inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców zewnętrznych i niekoniecznie należy na nich polegać.

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy z zamówieniami możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów, dostawców osób trzecich. Oprogramowanie nie zapewnia, ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub pełne. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą produktów, dystrybutorem i użytkownikami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem Ciebie ani żadnej innej strony trzeciej z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz dostarczyć w związku z rejestracją na usługi, mogą obejmować (bez ograniczeń) następujące dane: (a) imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres zamieszkania (i adres korespondencyjny, jeśli inny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telefaksu; (h) informacje dotyczące karty kredytowej; i/lub (i) inne żądane informacje w formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”).

Chyba że w sposób wyraźny określono inaczej, jakiekolwiek przyszłe oferty udostępniane Tobie na stronie internetowej, które rozszerzają lub w inny sposób ulepszają bieżące funkcje strony internetowej, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług i/lub kwalifikowania się do usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Ciebie ani żadnej innej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, wstrzymanie lub zaprzestanie świadczenia usług lub innego produktu.

KONKURSY

Okazjonalnie TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody w ramach konkursów. Przedstawiając prawdziwe i dokładne informacje w związku z formularzem rejestracyjnym do odpowiedniego konkursu oraz akceptując oficjalne zasady konkursu dotyczące każdego konkursu, możesz wziąć udział w konkursach i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletnie dane rejestracji w konkursie.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik strony internetowej otrzymujesz niewyłączną, nieprzenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej, treści oraz związanych z nimi materiałów zgodnie z Umową. TheSoftware może w każdej chwili zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze strony internetowej i treści na jednym komputerze do własnego, niekomercyjnego użytku. Żadna część strony internetowej, treści, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączona do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, prowadzić inżynierię wsteczną ani przenosić strony internetowej, treści, konkursów i/lub usług lub ich jakiejkolwiek części.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, ale nie tylko, prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub wydobywania danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług.

ZABRONIONE HYPERLINKOWANIE DO WITRYNY, WSPÓŁBRANDOWANIE, „RAMOWANIE” I/LUB ODNOSZENIE SIĘ DO WITRYNY

Dopóki TheSoftware nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nikt nie może umieścić hiperłącza do Witryny lub jej części (w tym, ale nie tylko, logotypy, znaki towarowe, branding lub materiały objęte prawem autorskim) na swojej witrynie lub miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto „ramowanie” Witryny i/lub odnoszenie się do adresu URL („URL”) Witryny w jakimkolwiek celu handlowym lub niereklamowym bez wcześniejszej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, w miarę możliwości, takiej treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody związane z tym.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIE DOSTANIESZ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG TRZECIEJ STRONY, A TAKŻE JAKAKOLWIEK INNA PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ DOSTARCZANE DO CIEBIE „TAKIE JAKIE SĄ” I „TAKIE JAKIE SĄ DOSTĘPNE” I WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SĄ WYŁĄCZONE Z NAJSZERSZYM ZAKRESEM DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNIE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEZALEŻNOŚCI OD NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZAJĄC TEGO, TheSoftware NIE DAJE GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIE DOSTANIESZ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG TRZECIEJ STRONY, A TAKŻE JAKAKOLWIEK INNA PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ BĘDĄ SPEŁNIAC TWOJE WYMAGANIA;

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z POBRANIA PLIKÓW

Odajdzajacy zawartosci pobierane z Witryny na wlasne ryzyko. TheSoftware nie gwarantuje, ze takie pobrania sa wolne od uszkadzajacego kodu komputerowego, w tym wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

EXPRESOWO ZROZUMIAŁE I AKCEPTOWANE JEST, ŻE TheSoftware NIE PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB OSÓB TRZECICH ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KONSEKWENCYJNE I/LUB WZORCOWE SZKODY, WYNIKAJĄCE ZTEGO, ŻE: (A) KORZYSTANIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRYMI MOŻESZ STARAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (B) KOSZT NABYCIA ZAMIENNYCH TOWARÓW I USŁUG W WYNIKU ZAKUPU LUB ZDOBYWANIA TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG OD, LUB TRANSAKCJI WPROWADZONYCH PRZEZ WITRYNĘ; (C) NIEZDOBYCIE KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W KONKURSACH, USŁUGACH LUB PRODUKTACH OSÓB TRZECICH, BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZE ODMOWY UDZIAŁU W PRODUKTACH OSÓB TRZECICH Z TYCH SAMYCH ŹRÓDEŁ;

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić i chronić Software, każdego z ich rodziców, filii i spółek zależnych, a także każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współpanelowych i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądne honoraria adwokackie), szkód, pozew, kosztów, żądań i/lub wyroków, jakiekolwiek, wniesionych przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innego podmiotu lub osoby fizycznej. Postanowienia tego paragrafu korzystają z TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub spółek zależnych oraz każdego z ich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każde z tych osób i podmiotów ma prawo wnoszenia roszczeń i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio przeciwko Tobie w swoim imieniu.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać linki i/lub przekierować Cię na inne strony internetowe i/lub zasoby internetowe, w tym między innymi takie, które są własnością i/lub zarządzane przez osoby trzecie. Ponieważ Software nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że Software nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, Software nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i/lub oświadczenia, polityki prywatności, treści reklamowych, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich stron internetowych lub zasobów, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny, a także wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracji i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny, a także wszelkich innych danych osobowych dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba przez dowolną osobę, bez względu na to, czy jest klientem TheSoftware, zniszczenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizacji lub innego zakłócenia działania witryny jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego. TheSoftware zdecydowanie będzie dążyć do wszelkich dostępnych środków w tej sprawie przeciwko każdej osoby lub podmiotowi naruszającemu przepisy prawa w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo i zasadę equity.

WYBÓR PRAWA/LOKALIZACJI

Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem Estonii (bez względu na zasady kolizji prawnych). Każde wydane orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok w tej sprawie może zostać wydany przez sąd właściwej jurysdykcji. Nic w tym zakresie nie może być interpretowane w taki sposób, aby wykluczać którejkolwiek ze stron od ubiegania się o środki zabezpieczające w celu ochrony swoich praw w oczekiwaniu na wynik postępowania rozjemczego. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie wniesiesz, nie dołączysz ani nie weźmiesz udziału w żadnym pozasądowym postępowaniu zbiorowym dotyczącym jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, jakie możesz mieć wobec TheSoftware i każdego z ich przedstawicieli prawnych, afiliatów, filii, nadrzędnych jednostek, agencji oraz ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów. Zgadzasz się na zastosowanie środków zabezpieczających w celu zatrzymania takiego postępowania sądowego lub wykluczenia Ciebie jako uczestnika w postępowaniu.